Hobøl kommune mangler styring

Sten Inge Tunli

Hobøl kommune er i ferd med å sluttføre revisjonen av kommuneplanen for perioden 2015-2026.

Kommuneplanen består normalt ut av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanutvalget og kommunestyret har valgt å bare revidere arealdelen i denne perioden. Det betyr at det er samfunnsdelen fra foregående periode 2011-2022 som er gjeldende.

Samfunnsdelen fastsetter mål, tiltak og strategier for kommunens utforming, og legger på den måten premissene for kommunes utvikling fremover. Et eksempel er befolkningsveksten. I gjeldende samfunnsdel er befolkningsveksten vurdert til 0,85 %. Nå har imidlertid veksten i de siste årene vært vesentlig høyere (4,2%). Det har konsekvenser for kommunens tilbud til innbyggere, barnehager og skoler, næringsliv, areal for boligutbygging, næringsliv, tilbud til eldre, og økonomiske forutsetninger.

Samfunnsdelen skal vise hvordan kommunen kan realisere muligheter og møte utfordringer, finne aktuelle satsningsområder, legge føringer for hvordan tettstedene skal utvikle seg, hvordan kommunen skal møte befolkningsveksten, hvilket tjenestetilbud innbyggerne skal få, hva som skal til for at kommunen skal bli et enda bedre sted å bo.

Hobøl kommune har ved å ikke revidere samfunnsdelen utelatt muligheten for å styre utviklingen for de neste årene. Det gjelder for eksempel skolestrukturen. Det er som følge av stor utbygging på bl.a. Knapstad valgt å bygge flere barnehager, men det er ikke vurdert om det er behov for å bygge ut Knapstad skole. Selv om behovet for utvidelse av denne skolen har vært stort over en lengre periode, og ble løst midlertidig med brakker som ble satt opp for over 10 år siden. Gjeldende samfunnsdel tilsier at antallet barn vil synke, mens vi ser at det er det motsatte som vil skje. Barnehager bygges og det er valgt å utrede idrettshall, uten å se dette i et helhetlig perspektiv. Hvis man ikke har oversikt over situasjonen, og løsriver enkeltvedtak uten å kunne se helheten, så vil utviklingen av kommunen skje tilfeldig og planløst.

Et enstemmig kommunestyre står bak vedtaket om å bare revidere arealdelen og ikke samfunnsdelen av kommuneplanen, og med det se bort fra muligheten til å kontrollere Hobøl kommune sin utvikling i en periode da endringene er store. Miljøpartiet De Grønne vil at kommunen skal ha en god og styrt tettstedsutvikling, skole og barnehageutvikling, eldreomsorg, og næringsliv, alt med et miljømessig og medmenneskelig hensyn.

Listekandidat MDG

Sten Inge Tunli