Hobøl kommune sin miljøprofil

7. september, 2015

Sten Inge Tunli

De fleste partier har en sterk miljøprofil. Men det er ikke alle som mener det. Et tilfelle er dette:

Et samlet kommunestyre har lagt frem en arealdel til kommuneplanen som tilsier noe annet.

Når det gjelder jordvern så er situasjonen slik for nye reguleringsområder for boligbygging.

Brødholdt 156 da

Solbergåsen 120 da

Ekeberg 19 daa

Holtskogen 15 daa

Totalt areal dyret mark som i kommuneplanen skal nedbygges med boliger er 310 daa

Av sårbare miljøer er det i forbindelse med boligområdet Solbergåsen en dam med salamandere som etter planen flyttes.

En videre utbygging av kommunen må skje ved fortetning av tettstedene på Knapstad, Tomter og Ringvoll. Videre må områder med lavere bonitiet benyttes i områder som knyttes sammen med et nettverk av gang og sykkelnett til tettsteder.

Miljøpartiet de grønne vil ha nullvisjon for utbygging av matjord. Det er på høy tid å ta på alvor all den naturkunnskapen vi har. De Grønne jobber for at kortsiktige hensyn aldri går på bekostning av bærekraftig høsting av ressursene. Vi vil også verne flere verdifulle naturområder, og stanse tapet av biologisk mangfold, slik Norge er internasjonalt forpliktet til. Natur er ressurser, men natur har også egenverdi.

Så, vi går til valg med det overordnede budskapet om at vi tar miljøproblemene på alvor, og en av de sakene som vi da mener er helt nødvendig å ta alvorlig er dagens tap av matjord. Og det gjør vi! Så – tenk nytt, stem grønt.