Miljøpartiet de Grønne i Hobøl muligens fram et alternativt budsjett

20. desember, 2015

I kommunestyremøtet 14.12 la Miljøpartiet de Grønne i Hobøl fram et alternativt budsjett sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Her satte vi blant annet av penger til en aktivitetsrådgiver/nærmiljørådgiver. Denne skulle koordinere og sette i gang tiltak som skaper aktivitet hos ungdom, ute i naturen og ellers i lokalmiljøet. På ungdomskolen la vi opp til å ansette en miljøarbeider som skulle jobbe for et godt sosialt miljø og gode aktiviteter for elevene i skoletida.

Vi budsjetterte også med 140 000 kr til ladestasjoner for elbiler på Hobøl Bo- og Behandlingssenter. Dermed ville det i neste omgang være klart for å fase inn elbiler i hjemmetjenesten.

En ekstra lærling og penger til nye lekeapparater tok vi også inn i vårt budsjettforslag.

Se hele vårt budsjettforslag nedenunder, ellers så kan følgende leserinnlegg «arkiveres»:

http://www.smaalenene.no/meninger/jul/okonomi-og-naringsliv/julens-store-utfordring-er-her-det-a-finne-julegaver-til-de-som-har-alt/o/5-38-121418

 

Budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne

 

Budsjettmessige endringer på driftsbudsjettet :

Tiltak Sum
1.      Det tas inn en ekstra lærling +  120 000
2.      Miljøarbeider på ungdomstrinnet * +  198 000
3.      Aktivitetsrådgiver/nærmiljørådgiver * +  166 500
4.      Avsetning likebehandling private barnehager    -118 000
5.      Overføring frivillige organisasjoner    -166 500
6.      Økt skatteanslag + 200 000
   

 

 • For å kunne jobbe mere aktivt med det sosiale miljøet på ungdomstrinnet settes det av midler til en egen miljøarbeider.
 • En aktivitetsrådgiver/nærmiljørådgiver skal gi bidrag for miljø, friluftsliv, integrere flyktninger og uorganisert ungdom. Dette gjennom å finne miljøsaker i nærmiljøet, skape friluftstiltak gjennom å finne eksterne økonomiske midler til å etablere og merke turløyper og finne aktiviteter i naturen som hinderløyper, skateparker, sykkelcrossløyper o.l. Dette gjøres sammen med ungdom.

 

Vi opprettholder vår avtale med Inspiria. (ingen budsjettmessig konsekvens før 2017, da kr 90 000)

 

Endringer i investeringsbudsjettet 2016 :

 1. Det settes av kr 360 000 til investeringer i nye lekeapparater for skoler/barnehager
 2. Det settes av kr 140 000 til etablering av ladepunkter for elbiler på HBBS
 3. Investering energisparing i kommunale bygg reduseres med kr 500 000

 

 Verbalforslag fra Ap, Sp og MDG :

 1. Det utarbeides en frivillighetsmelding hvor frivillighetens kår skal kartlegges og forslag til hvordan vi bedre kan stimulere til frivillig innsats legges fram.

 

 1. Rådmannen bes komme tilbake med en egen sak om hvordan vi kan legge ulike kulturskoletilbud inn i SFO tilbudet.

 

 1. Muligheten for å utvide åpningstiden i svømmehallen med en kveld i uka i samarbeid med frivillige utredes nærmere.

 

 1. Muligheten for selvbetjent bibliotek utredes.

 

 1. Kommunen tar kontakt med Statens Vegvesen og Spydeberg kommune med sikte på å stenge fylkesvei gjennom Knapstad sentrum for gjennomkjøring for tungtrafikk.

 

 1. Det tas initiativ overfor Statens Vegvesen for å se på trafikksituasjonen rundt avkjøringen til Knapstad (fylkesvei 128) med sikte på en mer oversiktlig og trafikksikker kryssløsning, herunder flytting av busslomme.

 

 1. Ved leasing av nye biler for hjemmetjenesten skal halvparten av bilene være elbiler

 

 1. Rådmannen bes utarbeide forslag til hvordan kommunens gamle oljekjeler kan fases ut og erstattes med mere miljøvennlige løsninger, herunder mulighet for støtte til omleggingen fra Enova, og beregne de samlede kostnadene knyttet til dette.

 

 1. Bokollektiv for eldre som et alternativ til omsorgsboliger utredes. Tilbudet bør være selveierleiligheter med eventuelle fellesrom. Husbankens låneordninger må benyttes og administrasjonen bes om å se på aktuelle tomter for formålet.